STEDEN & GEMEENTEN

Nelson Group is de bevoorrechte partner van tal van steden, gemeenten, ocmw’s intercommunales en regio’s in België. Medio jaren 90 waren we een van de eersten in city- en regiomarketing, en zijn we sindsdien in die pioniersrol alleen maar gegroeid.

PUBLIEK &

NON-PROFIT

STEDEN &

GEMEENTEN

VASTGOED

(MULTI)

NATIONAAL

KMO'S

GEZONDHEID

STEDEN & GEMEENTEN

CONSULTING

Marktonderzoek

Het verzamelen van relevante marktinformatie voor de stad of gemeentee. Dit betreft onder andere kwalitatief en kwantitatief onderzoek om zodoende noden en behoeften in kaart te brengen.

 

Citymarketing

Langetermijnstrategie waarmee u zich als stad of gemeente onderscheidt en profileert naar bewoners, bezoekers, bedrijven, investeerders en creatieven.

 

Regiomarketing

Geïntegreerde lange-termijnvisie en een duidelijke imagostrategie. Nelson werkt al sinds de jaren 90 voor regio's in Vlaanderen, Wallonië en Hongarije.

 

Detailhandelsplan

Het opmaken van een commercieel-strategisch plan voor de detailhandel. Voor steden en gemeenten is het belangrijk dat ze voldoende aandacht hebben voor en streven naar een goed functionerende detailhandel in de diverse handelskernen van de gemeente en in de deelgemeenten.

 

Beleidsondersteunend onderzoek

Marktonderzoek voor uw stad of gemeente: toeristisch marktonderzoek, noden- en behoeftenanalyse senioren en jongeren, woonbehoeftenonderzoek, klanten-tevredenheidsonderzoek, imago-analyse, attitude-meting, effectiviteitsonderzoek.

 

Beleidsplanning – strategische planning

Geïntegreerd beleidsplan dat onder meer participeert op acties van andere steden en gemeenten en dat de kloof met de burger overstijgt. Ook strategische plannen voor een welbepaald functiegebied zoals wonen, sport en toerisme.

 

Internationaliseringsstrategie

Strategievorming met betrekking tot het ontwikkelen van internationale netwerken met toegevoegde waarde.

 

Strategisch-commerciële planning

SWOT-analyse van het handelsapparaat, het opmaken van een commerciële analyse van de detailhandel: koopbinding, koopkrachtafvloeiing, koopattractie, kooppubliek en de functionele invulling van de detailhandel.

 

Locatiemarketing

Conceptontwikkeling, adhoc marketing- en communicatieplanning voor specifieke vernieuwingsprojecten in uw stad of gemeente, gekoppeld aan citymarketing en een draagvlak creërend bij de bewoners en andere stakeholders.

 

Infrastructuurmarketing

Marketing en communicatie voor de heraanleg van straten of pleinen, rioleringswerken, de ontwikkeling van nieuwe publieke infrastructuur, ...  die past binnen de citymarketingbenadering. Kansen creërend voor de beleidsmakers en het mogelijk maken van een breder maatschappelijk draagvlak.

 

Procesmanagement

Ter ondersteuning van projectcoördinatie, het opstellen van master- en businessplannen, het zoeken van exploitanten, PPS-begeleiding, coaching, strategisch klankbord, interim management.

 

Verder ook: masterplan patrimonium, masterplan sportinfrastructuur, coaching en klankbord, haalbaarheidsstudie, conceptontwikkeling en visievorming, partner search en marktverkenning.

MARKETING COMMUNICATIE

Onderzoek

Toeristisch marktonderzoek, behoeftenanalyse van senioren en jongeren, woonbehoeften, tevredenheidsonderzoek, imago-analyse, attitude-meting, effectiviteitsonderzoek.

 

Communicatieplan

Vastleggen welke boodschappen dienen uitgedragen te worden naar de doelgroep(en), op welke wijze en via welke middelen, alsook het vastleggen van meetbare doelstellingen, meetmomenten en meetmethodes.

 

Digitale marketing

Online marketing of e-marketing maakt een wezenlijk onderdeel uit van de beleids- en bestuursstrategie van een stad of gemeente.

 

Printcommunicatie

Concept, art direction, copywriting, redactie, layout, opmaak, prepress en drukproductie van een breed spectrum van gedrukte communicatiedragers: advertenties, folders, leaflets, flyers, brochures, productfiches, affiches, ...

 

Sensibiliseringscampagnes

 

Voorlichting

Brochures, folders, educatief materiaal, handleidingen, didactische mappen, presentatietechnieken, tactische richtlijnen, voorlichtingsfilms.

 

Websites

Ontwikkeling van compleet nieuwe websites of de optimalisering van bestaande, op basis van sterk uitgebouwde online marketing strategieën.

 

Search marketing

Systematische SEO (Search Engine Optimization) waardoor uw website bovenaan verschijnt in zoekresultaten bij die trefwoorden die passen bij uw doelstelingen. SEO is cruciaal voor uw online succes.

 

Social media

Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest ... Opvolgen van de markttendensen en concurrentie, het communiceren over uw bedrijf, producten en diensten, het implementeren van service tools, het rekruteren van personeel, het luisteren naar klanten en prospecten en het delen van kennis, ervaringen en plezier met hen.

 

Reportages

Bedrijfsvideo’s en reportages over diensten, producten, merken, culturele happenings, sociaal-maatschappelijke themata, evenementen.

 

Trainingen

Systematische toepassing van
geschikte oefenmethodes rond communicatiemanagement, conceptueel creëren, art direction, copywriting, desktop publishing, presentatietechnieken, rapporteringtechnieken, webdesign.

 

Crisiscommunicatie

Oprichting en coaching van een crisiscommunicatieteam, het verspreiden van juiste, eenduidige, tijdige en begrijpelijke informatie.

PORTFOLIO

LET'S GO-TO-MARKET

Onze visie,

onze aanpak.

Go!

<

Nelson, Diestsesteenweg 52 bus 101, 3010 Leuven, T +32 (0)16 14 04 40

© Nelson Group 2014